۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - کمپین یک میلیون امضا پیش درآمد جنبش سبز بود

۱۹ آبان ۱۳۸۸ - جایزه هلمن همت برای 4 روزنامه نگار ایرانی

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - نگذارید صدای مردم را خفه کنند

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - نگذارید صدای مردم را خفه کنند (copy 1)