۶ شهریور ۱۳۸۹ - جمهوری اسلامی با تبعیض قومی مقابله کند