۲ دى ۱۳۸۶ - دستور” تحمل مرد معتاد” نیاز به تفسیر ندارد