۵ آبان ۱۳۹۳ - آمریکا اعدام ریحانه را محکوم کرد

۲۹ تیر ۱۳۹۳ - افزایش فشار غیرنظامی