۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - او دیگر خانه نیست!

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - نسیم از ایران می آید….

۲ بهمن ۱۳۹۰ - برهنگی تن، یا برهنگی روان

۶ بهمن ۱۳۸۹ - حرف روز