صندوق، انگشت، نامزد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اصولا در روزهای انتخابات یک چیزهایی وجود دارد که در روزهای دیگر هم وجود دارد، ولی در روزهای دیگر یک جور دیگر است و یک کار دیگر می کند، من قصد دارم ده چیز مخصوص انتخابات که در روزهای دیگر کارهای دیگر می کنند را معرفی و به تفاوت آنها با زمان های دیگر اشاره کنم. آیا لازم بود این همه به دقت توضیح بدهم؟ نه! چرا توضیح دادم؟ بالاخره هر کسی عیبی دارد!

 

فرق چیزها یا افراد یا موضوعات زیر در جریان انتخابات یا قبل و بعد از آن چیست؟

 

صندوق( روز انتخابات): یک جعبه که در آن چیزی می اندازید که بعدا هر چه خواستید بیرون بیاورید.

صندوق( روزهای عادی): یک جعبه که در آن چیزی را می اندازید تا بعدا همان را بیرون بیاورید.

 

نامزد( انتخابات): کسی که باید سه ماه با برنامه دروغ بگوید تا بتواند به وصال برسد.

نامزد( زندگی عادی): کسی که باید سه ماه راست بگوید تا بتواند به وصال برسد. 

 

رئیس جمهور( در روز انتخابات): مردی که در تمام روز سعی می کند دیده شود.

رئیس جمهور( بعد از انتخابات): مردی که تمام روز باید تلاش کنید تا او را ببینید. 

 

رای( روز انتخابات): نظری که دهها نفر زحمت کشیده اند تا قبول کنید.

رای( روز عادی): نظری که باید کلی زحمت بکشید تا دهها نفر قبولش کنند.

 

پوستر( روز انتخابات): یک نوع کف پوش برای جلوگیری از خراب شدن آسفالت کف خیابان که از بالا به پائین به آدمهای خندان آن نگاه می کنید.

پوستر( روز انتخابات): یک اثر هنری که با احترام روی دیوار نصب شده و باید مواظب باشید تا خراب نشود.

 

خیابان( روز انتخابات): یک سطل بزرگ کاغذپاره که همه چیز آن روی زمین پخش شده است.

خیابان( روزهای عادی): محل عبور افراد و پیاده ها از کنار سطلی که ممکن است در آن کاغذ باشد.

 

شناسنامه( روز انتخابات): یک دفترچه که نشان می دهد برای پذیرش دولت چند صفحه جا دارید.

شناسنامه( روزهای عادی): یک دفترچه که هویت شما را نشان می دهد.

 

انگشت( روز انتخابات): مهم ترین عضو بدن شما که نظرتان را نسبت به دولت بعدی نشان می دهد.

انگشت( روزهای عادی): یکی از مهم ترین اعضای بدن شما که نظرتان را نسبت به دیگران نشان می دهد.

 

تلویزیون( روزهای انتخابات): یک جعبه خوشگل که تعدادی آدم مهربان به آدم لبخند می زنند و همه آهنگ هایی که آدم دوست دارد، پخش می کنند و مشخصات جغرافیایی وطن را می گویند.

تلویزیون( روزهای عادی): یک جعبه فلزی که تعدادی آدم در آن ظاهر می شوند و سعی می کنند کاری کنند که خودتان را بکشید.

 

رهبرانقلاب( روز انتخابات): یک آقایی که صبح زود تصویر صامتش در حال رای دادن در حال خنده پخش می شود و شب پس از پایان رای گیری صدایش به گوش می رسد.

رهبر انقلاب( روزهای عادی): یا تصویرش پخش نمی شود، یا شما را می ترساند.