کرونولوژی غرغروها

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶:

 

بعد از انتخابات ۷۶:

 

قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۴:

 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۴:

 

قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸:

 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸:

 

چهار ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲:

 

یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲:

 

بعد از رد صلاحیت هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲:

 

یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲

 

سه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲

 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲: