می شویم، می کنیم، می گوئیم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

رئیس جمهور دیروز گفت: « مجلس با دولت رایزنی و مسائل را حل کند.»، وی افزود: « به ‏زودی لایحه بودجه را به مجلس ارائه می دهیم.» وی تکرار کرد: « طرح دولت برای مسکن به ‏زودی آماده و اعلام می کنیم.»‏

قبل از انتخابات: می شویم، می کنیم، می دهیم، می گوئیم

شش ماه بعد از انتخاب: داریم می شویم، داریم می کنیم، داریم می دهیم، داریم می گوئیم….‏

یک سال بعد از انتخاب: بزودی می شویم، بزودی می کنیم، بزودی می دهیم، بزودی می گوئیم…‏

دو سال بعد از انتخاب: بزودی خبردار می شوید، بزودی خبردار می کنیم، بزودی خبرش را می ‏دهیم، بزودی خبرش را می گوئیم….‏

سه سال بعد از انتخاب: نمی گذارند بشویم، نمی گذارند بکنیم، نمی گذارند بگوئیم…‏

پس از پایان دوره: نگذاشتند بشویم، نگذاشتند بکنیم، نگذاشتند بگوئیم…‏

ده سال بعد، در یک مصاحبه تاریخی: در آن زمان شدیم، گفتیم….‏

سخنگوی سخنان بی ارزش

البته واضح و مبرهن و طبیعی است که سخنگو نقش مهمی در گفتن سخن دارد، اما یکی دیگر از ‏چیزهایی که واضح و مبرهن و طبیعی است این است که آدم گاهی اوقات حرف هایی می زند که ‏بی ارزش است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی که یکی از تخصص هایش حالگیری از دولت در ‏مسائل اقتصادی است، گفت: « اظهارات الهام درباره تورم بی ارزش است.» آگاهان توضیح دادند ‏که محدود کردن این خصوصیت اظهارات سخنگوی دولت به موضوع تورم، نوعی ظلم به ایشان ‏است و اصولا سخنگوی دولت در مورد سیاست، مسائل اجتماعی، ورزش، علم، فلسفه، انرژی ‏هسته ای، فاطی رجبی و غیره سخنان مختلفی دارد که به قول لیلاز ارزش آنها در همین حدودی ‏است که آقای لیلاز گفته است.‏

استعفا بدهیم یا ندهیم؟

در راستای این که علی آبادی گفته است: « من از احمدی نژاد خواستم استعفا بدهم.» کدام یک از ‏جملات زیر درست است و باید جایگزین جمله غلط بالا شود: ‏

‏1) علی آبادی گفت: احمدی نژاد از من خواست استعفا بدهم؟ ‏

‏2) علی آبادی گفت: من از احمدی نژاد خواستم استعفا بگیرد؟

‏3) علی آبادی گفت: احمدی نژاد از من خواستم استعفا بشوم؟

‏4) علی آبادی گفت: احمدی نژاد از الهام خواست من استعفا بدهد؟

حکم جدید: با توجه به استعفای علی آبادی از ورزش کشور، درخواست می شود ایشان را به ‏عنوان رئیس فرهنگستان ادب فارسی کشور یا علی آباد یا ارادان منصوب شوند. ‏

‏ ‏

چرا یهودیان می روند؟

واقعه مولمه: چهل نفر یهودی ایرانی با یک پرواز به اسرائیل رفته و مورد استقبال قرار گرفتند.‏

رئیس انجمن کلیمیان ایران گفت: یهودیان ایرانی شرایط خوبی برای زندگی در ایران دارند.‏

یک منبع اسرائیلی گفت: علت مهاجرت این یهودیان از ایران این بود که احمدی نژاد گفته است ‏می خواهد اسرائیل را از روی نقشه جهان محو کند.‏

نتیجه گیری اول: چون یهودیان ایرانی شرایط خوبی برای زندگی در ایران دارند، بنابراین چهل ‏نفری که به اسرائیل رفته اند، در حقیقت به اسرائیل نرفته اند.‏

نتیجه گیری دوم: یهودیانی که به اسرائیل رفتند، از این می ترسند که احمدی نژاد اسرائیل را از ‏روی نقشه محو کند، بنا براین از ترس رفته اند جایی که قرار است از روی نقشه محو شود.‏

نتیجه گیری منطقی: فقط سخنگوی دولت نیست که سخنانش بی ارزش است. ‏

‏51 رکعت‏

آیت الله حسنی مرجع تقلید اینجانب اعلام کرد: « شیعه باید هر روز 51 رکعت نماز بخواند.» ‏مسوول دارالافتاء بیت دوم حسنی مذکور سایر احکام صادره از سوی وی را بشرح زیر اعلام ‏کرد: ‏

مساله 11، بر هر شیعه واجب است که حداقل یک بار و مستحب است که سه بار به شهادت رسیده ‏باشد، مگر در موردی که اذن ولی صادر نشده باشد.‏

مساله 71، بر هر شیعه واجب است که هر سال سیزده ماه روزه بگیرد و یک هفته پس از مرگ ‏افطار کند.‏

مساله 163، بر شیعه واجب است که هر سال اگر مستطیع باشد به حج برود و اگر نباشد، به جای ‏او رئیس جمهور هر شش ماه یک بار به حج برود.‏

مساله 324، بر شیعه واجب است که برای خواندن نماز وضو گرفته و برای اطمینان غسل کند و ‏مستحب است که هر وقت در حال نماز نیست، زیر دوش و در حال غسل باشد، مگر در حال ‏کشاورزی که واجب است اینقدر عرق بریزد تا بمیرد و اگر مرد او را دفن کند.‏

مساله 463، بر شیعه واجب است که جز روز دوشنبه که من کار دارم، نماز جمعه برود و اگر دید ‏نماز جمعه در محل نماز دائر نیست همانجا بنشیند تا روز جمعه شود و من برسم و برای او نماز ‏بخوانم.‏

بقیه مسائل را فردا می گویم، حالا برو…. ‏