مسائل پست کرونولوژیک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

زمان رای گیری:

 

بعد از پایان رای گیری:

 

هفت ساعت بعد از پایان رای گیری

 

ده ساعت بعد از پایان رای گیری:

 

دوازده ساعت بعد از رای گیری:

 

چهارده ساعت بعد از رای گیری: