خدایا این چه کاری بود من کردم؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

فرض کنیم که انتخابات برگزار شود و ما به یکی از نامزدهای احتمالی رای بدهیم و همان ‏نامزد مورد نظر ما رئیس جمهور شود. دو سال از انتخابات گذشته است. در هر حالت چه می ‏گوئیم؟ به خودمان چه می گوئیم؟ به همسرمان چه می گوئیم؟ به فرزندمان چه می گوئیم؟ به ‏مغازه دار سر کوچه چه می گوئیم؟ به برادرمان که در لندن ساکن است چه می گوئیم؟ به ‏حکومت چه می گوئیم؟ چه ضرب المثلی را زیاد تکرار می کنیم؟ ‏

اگر به محمود احمدی نژاد رای بدهیم ‏

به خودمان می گوئیم: دوباره عجب غلطی کردم!‏

به همسرمان می گوئیم: عزیزم! می ری بیرون مواظب تانک ها باش!‏

به فرزندمان می گوئیم: نه پسرم، آمریکایی ها همه شون خوب نیستن!‏

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: تو همین یه هفته دوبرابر شد؟

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: تو نیا، من می آم.‏

به حکومت می گوئیم: این دروغ گوها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: سوراخ موش، یکی یه میلیون.‏

اگر به مهدی کروبی رای بدهیم ‏

به خودمان می گوئیم: وای! مردم از خنده!‏

به همسرمان می گوئیم: من نمی آم مهمونی، امشب میتی مصاحبه داره.‏

به فرزندمان می گوئیم: نه پسرم، همه رئیس جمهورها قاطی نیستن.‏

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: بخدا ما جزو پنجاه هزارتومنی ها نیستیم.‏

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: تا روزی که تو بیای معلوم نیست چی بشه.‏

به حکومت می گوئیم: این دیوونه ها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: حرف پیشکی، مایه شیشکی! ‏

اگر به علی لاریجانی رای بدهیم‏

به خودمان می گوئیم: دیدی خوش خیال؟

به همسرمان می گوئیم: می شه اون تلویزیون رو خفه اش کنی؟!‏

به فرزندمان می گوئیم: پسرم، من چه می دونم استیذان استشفاء یعنی چی؟ ‏

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: یعنی هیچ رقم بستنی ایرانی نداری؟

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: نه بابا، بیخودی نگران نباش، همه اش شعاره.‏

به حکومت می گوئیم: این حقه بازها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی!‏

اگر به سید محمد خاتمی رای بدهیم‏

به خودمان می گوئیم: خوبه یه بار عقل کردیم

به همسرمان می گوئیم: قاضی گفته یه ماه دیگه آزاد می شی

به فرزندمان می گوئیم: بابا، درس هاتو بخون تا منم آزاد بشم زود بیام خونه

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: لطفا سه تا روزنامه هم حساب کن! ‏

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: من که نمی آم، تو بیا!‏

به حکومت می گوئیم: این بی عرضه ها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: پیش رو خاله، پشت سر چاله

اگر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بشود‏

به خودمان می گوئیم: برم؟ نرم؟ بکنم؟ نکنم؟

به همسرمان می گوئیم: پاشو بریم خونه مامانت اینا منتظرن

به فرزندمان می گوئیم: بیا پسر! تلفن باهات کار داره، فکر کنم سمیه است.‏

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: تشریف برده بودین دبی؟

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: بیا، ولی خونه تو نفروش

به حکومت می گوئیم؟ این مارمولک ها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل‏

اگر باقر قالیباف رئیس جمهور شود؟ ‏

به خودمان می گوئیم: بازهم جای شکرش باقیه

به همسرمان می گوئیم: سر راه از داروخونه یه بطر الکل طبی هم بگیر

به فرزندمان می گوئیم: مگه ما درس خوندیم کجا رو گرفتیم؟

به مغازه دار سر کوچه می گوئیم: بذار تو نایلون مشکی می برم.‏

به برادرمان که در لندن ساکن است می گوئیم: بیا یه تفریحی بکن، حالت خوب شه.‏

به حکومت می گوئیم: ای شارلاتان ها!‏

این ضرب المثل را زیاد تکرار می کنیم: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

نتیجه گیری اخلاقی: همیشه یک چیزی کم است.‏

نتیجه گیری انتخاباتی: حق انتخاب با ماست البته بعد از شورای نگهبان. بابا اقلا یکی از ‏خوب هاشو انتخاب کنین بابا.‏