سکوت و ...

نیک آهنگ کوثر
نیک آهنگ کوثر

سکوت و …، طرح از نیک آهنگ کوثر