ده شباهت، چهار تفاوت

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

ده شباهت میان تندروهای مخالف توافق هسته ای در ایران و آمریکا:

۱) هر دو گروه حاضرند کشورشان را نابود کنند، برای اینکه صندلی قدرت را حفظ کنند.

۲) هر دو طرف با رئیس جمهور کشور خودشان بیشتر مخالف اند، تا رئیس جمهور دشمن.

۳) هر دو طرف به دشمن بیشتر امیدوارند، تا به خودشان.

۴) هر دو گروه جمعیت کوچکی هستند که قدرت بزرگی دارند.

۵) هر دو گروه بیشترین اطلاعات شان درباره دشمن از روی فیلمهای سینمایی است.

۶) هر دو گروه ضریب هوشی شان از بقیه اعضای حکومت شان پائین تر است.

۷) هر دو گروه زمانی قدرت به دست می آورند، تا جان مردم کشورشان از دست برود

۸) هر دو گروه دائما به اسرائیل فکر می کنند، طرف آمریکایی حاضر است کشور خودش از میان برود، به شرط حفظ اسرائیل و طرف ایرانی حاضر است اسرائیل نابود شود حتی بشرط نابودی ایران.

۹) هر دو گروه بخش مهم ثروتشان را از طریق جنگیدن با دشمن به دست آوردند.

۱۰) برای هر دو گروه دشمن بیشتر مورد نیاز است تا دوست.

و چهار تفاوت میان تندروهای مخالف توافق هسته ای در ایران و آمریکا:

۱) تندروهای ایرانی فکر می کنند آمریکا همان آمریکای سی سال قبل است، ولی تندروهای آمریکایی فکر می کنند ایران همان عراق ده سال قبل است.

۲) تندروهای ایرانی نه از توافق بدشان می آید و نه از آمریکا، آنها ناراحت اند که چرا خودشان با آمریکا توافق نکردند، ولی تندروهای آمریکایی هم از توافق بدشان می آید هم از ایران، آنها ناراحت اند که چرا ایران هنوز وجود دارد که کسی با آن مذاکره کند.

۳) تندروهای ایرانی حداقل هر کدام دو سه فامیل دارند که در آمریکا کار می کند و معمولا اطلاعات دست اول از جامعه آمریکا دارند، تندروهای آمریکایی هم هر کدام حداقل دو سه تا فامیل ایرانی دارند که معمولا اطلاعات شان از ایران مربوط به چهل سال قبل است.  

۴) تندروهای ایرانی می دانند توافق وین بهترین توافق ممکن است، ولی کلا با هر توافقی که دولت حزب رقیب شان با آمریکا بکند مشکل دارند، اما تندروهای آمریکایی نمی دانند که توافق با وین بهترین توافق ممکن است، ولی مشکل شان این است که چرا توافق وین میان آمریکا و اسرائیل بسته نشده.