زنان پرده نشین و هجونویسان فراری!‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای سخنرانی خانم فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت که با انجام آن سخنرانی مشت ‏محکمی به دهان یک هجویه نویس فاسد فراری زده شده است، سووالات زیر برای برخی از ‏امت شهید پرور( معلوم الحال سابق) مطرح و گزینه های مناسب پیشنهاد می گردد. لطفا پس ‏از انتخاب موارد مذکور، جوایز خود را از ایشان دریافت نمائید. این جوایز پس از انتخابات ‏اهدا می گردد:‏

سووال اول: با توجه به اینکه خانم فاطمه رجبی این طنزنویس را " هجویه نویس فاسد فراری” ‏خواند، لطفا انواع طنزنویس را بگوئید.‏ گزینه اول: هجویه نویس فاسد زندانی گزینه دوم: هجویه نویس فاسد تحت تعقیب‏ گزینه سوم: هجویه نویس فاسدی که تازه از زندان آزاد شده و در حال فرار است.‏ گزینه چهارم: هجویه نویس فاسد فراری‏ گزینه پنجم: بیخودی زور نزن طنزنویسی که هجو ننویسد و فاسد و فراری نباشد نداریم.‏

سووال دوم: فاطمه رجبی گفت، موسوی افراد جامعه را به خواندن آن مطلب مبتذل علیه من ‏سوق داده است، و در این صورت او را هرگز نمی بخشم. لطفا بگوئید که اگر فاطمه رجبی، ‏موسوی را نبخشد چه اتفاقی می افتد؟ گزینه اول: احمدی نژاد انتخاب نمی شود.‏ گزینه دوم: غلامحسین بیکار می شود.‏ گزینه سوم: فاطی باید چادر ببندد به کمرش و موسوی را نفرین کند.‏ گزینه چهارم: مثل قبل می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد.‏

سووال سوم: با توجه به نظرات خانم فاطمه رجبی چهار هجویه نویس فاسد فراری قرن هشتم ‏تا سیزدهم را نام برده و محل فرار آنها را هم ذکر کنید.‏ گزینه اول: عبیدزاکانی فراری به بغداد گزینه دوم: ایرج میرزا فراری به همدان گزینه سوم: ابوالقاسم حالت فراری به جاهای مختلف گزینه چهارم: ایرج پزشکزاد فراری به پاریس‏

سووال چهارم: از میان طنزنویسان قرون اول تا شانزدهم( تا صد سال بعد) یک طنزنویس نام ‏ببرید که فاسد و هجو نویس و فراری نباشد؟ گزینه اول: مهدی کلهر‏ گزینه دوم: غلامرضا حسنی‏ گزینه سوم: غلامرضا الهام‏ گزینه چهارم: محمود احمدی نژاد‏

سووال پنجم: اگر یک طنزنویس فراری نبود، باید چکار کنیم؟ گزینه اول: اینقدر او را کتک می زنیم تا فرار کند و برود.‏ گزینه دوم: او را برای سفر به خارج می فرستیم، موقع بازگشت ممنوع الورودش می کنیم.‏ گزینه سوم: او را زندانی و آزاد و زندانی و آزاد و زندانی و آزاد….. خودش فرار می کند.‏ گزینه چهارم: هر سه گزینه را با هم انجام می دهیم.‏

سووال ششم: با توجه به اینکه قصد میرحسین موسوی از نوشتن نامه در مورد طنزنویس ‏خارج از کشور باز کردن میدان سیاست برای زنان بوده است، اما به گفته فاطمه رجبی میدان ‏سیاست برای زنان باز است، لطفا چهار زن را معرفی کنید که میدان سیاست برای آنها باز ‏است؟ گزینه اول: فاطمه رجبی‏ گزینه دوم: فاطمه اره‏ گزینه سوم: شمسی پهلوون گزینه چهارم: فاطمه سلطان‏

سووال هفتم: فاطمه رجبی گفته است که قصد موسوی در نامه دفاع از من در واقع تخریب ‏اینجانب( فاطی) بوده است، با توجه به اطلاعات مربوط به تخریب، لطفا بهترین روش های ‏تخریب فاطی مذکور را بیان کنید.‏ گزینه اول: نوشته هایش را بدون هیچ سانسوری منتشر کنید.‏ گزینه دوم: دوربین را روشن کنید و پس از پخش مستقیم بگذارید هر چه می خواهد بگوئید.‏ گزینه سوم: به غلامحسین بگوئید جلوی دهانش را ول کند.‏ گزینه چهارم: جلوی خانه شان یک سالن سخنرانی درست کنید تا از صبح تا شب حرف بزند.‏

سووال هشتم: با توجه به اینکه به گفته فاطمه رجبی هجویه نویس مذکور را باید ضدانقلاب، ‏فراری و اسلام ستیز نامید، لطفا بگوئید که از کجا می فهمیم که یک نفر هم ضدانقلابی است و ‏هم فراری و هم اسلام ستیز؟ گزینه اول: با محمود احمدی نژاد مخالف باشد.‏ گزینه دوم: با احمدی نژاد مخالف باشد.‏ گزینه سوم: با رئیس جمهور مخالف باشد.‏ گزینه چهارم: طرفدار رئیس جمهور نباشد.‏

سووال نهم: اگر فاطمه رجبی گفته باشد که موسوی باید پاسخ دهد چرا این فرد ضدانقلاب به ‏حمایت او برخاسته است؟ چکار کنیم که آن فرد ضد انقلاب از موسوی حمایت نکند؟‏ گزینه اول: او را کتک بزنیم و وادارش کنیم که با حکومت بجنگد؟ گزینه دوم: بدون اینکه کتکش بزنیم از او خواهش کنیم با حکومت بجنگد.‏ گزینه سوم: از او بخواهیم انتخابات را تحریم کرده و از او بخواهیم به ایران برگردد.‏ گزینه چهارم: به او پول بدهیم که علیه انتخابات موضع بگیرد و بعد ماچش کنیم.‏