دهان سرویس می کنیم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

خبرها: “تعداد دندانهای سالم ایرانیان از متوسط کشورهای مشابه کمتر است.”

مطب پزشکی، روز، داخلی

دندانپزشک: مادر! اسمت چیه؟ دهنت رو باز کن ببینم.

ایران خانوم دهانش را باز می کند: اسمم ایرانه

دندانپزشک در حال معاینه: چقدر دندون خراب داری. چی کار کردی مادر با این دندونات؟

ایران خانوم: مسئولان رسیدگی کردن، اینطوری شده…

دندانپزشک: منظورت اینه که مسئولان رسیدگی نکردن؟

ایران خانوم: نه دکتر! مسئولان وقتی رسیدگی نمی کنن دندونامون سالمه، رسیدگی که می کنن خراب می شه.

دندانپزشک: چطور؟ برام دقیقا بگو

ایران خانوم: همون سی چهل سال قبل بود که امام خمینی اومدن به ایران، گفتن “من توی دهن این دولت می زنم” ولی نمی دونم چرا توی دهن ما زدن، همون سال دندون عقل ما از بین رفت.

دندانپزشک: بعدش چی شد؟

ایران خانوم: بعدش جنگ بود و آقا خیلی سخت بود، فک مون پیاده شد. امام هم فرمودند “دندان های آمریکا را در دهانش خرد کنید” ولی نمی دونم چرا دندانهای ما از بین رفت؟

دندانپزشک: توی جنگ چی کار می کردین؟

ایران خانوم: چی کار می تونستیم بکنیم؟ همه اش دندون روی جیگر می گذاشتیم و هم جیگرمون خون شد هم دهن مون سرویس شد و چند تا دندونم اون موقع از بین رفت.

دندانپزشک: بعدش چی شد؟

ایران خانوم: بعدش همین رفسنجانی اومد، ما هم فقیر بودیم و دست مون به دهن مون نمی رسید، اینجوری شد که یک دهنی از ما آسفالت شد که باعث شد که دو تا دندون دیگه مون خراب شد.

دندانپزشک: بعدش چی شد؟

ایران خانوم: بعدش خاتمی اومد، خدا خیرش بده، اینقدر فک زد که جامعه مدنی که باورمون شد. ما هم که دهن مون چاک و بست نداشت، حرف می زدیم، چون دهن مون لق بود، ما رو گرفتن و بردن زندون و اول فک مون رو پائین آوردن، بعد دهن مون رو سرویس کردن. توی اون دوره هم سه تا دندون مون خراب شد.

دندانپزشک: بعدش چی؟

ایران خانوم: بعدش هم که دکتر محمود اومد، خلاصه اش اینکه هشت سال دهنمون رو چائیدن…

دندانپزشک: چائیدن یعنی چی؟

ایران خانوم: زبونم می گیره، اینقدر چائیدن که وقتی می خوام بگم چائیدن می گم چائیدن.

دندانپزشک: الآن چی کار می کنی؟ چند میلیون هزینه درست کردن دندوناته. می تونی بدی؟

ایران خانوم: نه دکتر، دندونی که درد می کنه باید کشید، دیگه بسه…