فتنه فراماسونهای سبز

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اریک رولو اخیرا در مقاله ای نوشته است: “انقلاب ایران به دست گروهی ملحد و منافق و منحرف اتفاق افتاد(1) و در نتیجه آیت الله خمینی که بلد نبود فرزندان خودش را تربیت کند(2)، یک ملحد را به ریاست دولت انتخاب کرد(3)، بعدا یک موجود منحرف منافق جاسوس به نام بنی صدر(4) با رای مردم و تائید آیت الله خمینی رئیس جمهور شد. بعدا هم آیت الله خمینی یک فراماسون به اسم میرحسین موسوی(5) را نخست وزیر کرد و بارها از او دفاع کرد. وی یک شیخ ساده لوح(6) منافق را هم به عنوان قائم مقام خودش منصوب کرد. بعد از مرگ آیت الله خمینی، یک دزد فاسد بی بصیرت به نام هاشمی رفسنجانی(7) رئیس جمهور شد و هشت سال کشوری که به وسیله فراماسونها اداره می شد، به دست دزدهای فاسد افتاد. پس از هشت سال دزدها کنار رفتند و دولت دوباره دست فراماسونها افتاد و خاتمی فراماسون(8) با نقشه سیا و اسرائیل(9) دولت را در دست گرفت. و این وضع تا 27 سال بعد از انقلاب ادامه داشت.”

این جملات از کتاب اریک رولو به اسم “انقلاب ایران از نگاه کیهان” که اخیرا قرار است به چاپ برسد و نسخه اینترنتی آن برای چاپ آماده شده نقل شده است. البته من خودم این کتاب را ندیدم، و کسی را هم نمی شناسم که این کتاب را دیده باشد، ولی فرض کنیم که اریک رولو این جملات را نوشته باشد. به نظر شما این شخص دشمن انقلاب است؟ دشمن حکومت است؟ یا در حقیقت دیدگاه مصباح یزدی و  شریعتمداری را بیان کرده است. شوخی نمی کنم. دلایلش بشرح زیر است:

اول: اولین نخست وزیر انقلاب، مهدی بازرگان، بعدا به عنوان “ملحد و طرفدار منافقین و منحرف” شناخته شد و بعد از برکناری از همه موقعیت ها تا آخر عمر از همه جا حذف شد.

دوم: بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران، بعد از برکناری از قدرت،  به دلیل اشنائی اش با مجاهدین خلق چنان بلائی سرش آوردند که مجبور شد از کشور فرار کند و به عنوان ضدانقلاب رسمی ثبت شد.

سوم: به گفته پیام فضلی نژاد در یک سخنرانی رسمی در یک جمع نزدیک به رهبری میرحسین موسوی و خاتمی فراماسون هستند و اسناد آن [در کشو میز شریعتمداری یا شایانفر که تازگی یک کلید هم به پیام جان داده اند موجود است و حکومت ایران شانزده سال به وسیله دو فراماسون اداره می شد.

چهارم: کسی که اصل ولایت فقیه را پیشنهاد کرد و به اصرار در قانون اساسی جا داد، رییس مجلس تدوین قانون اساسی بود و به اصرار قائم مقام رهبر انقلاب شد و  حداقل پنج سال همه تصمیمات اصلی کشور را می گرفت، توسط آیت الله خمینی به عنوان شیخ ساده لوح معرفی و از کلیه موقعیت ها برکنار و تا پایان عمر در خانه خودش زندانی بود. و بیست سال دشنام شنید و فرزندانش و نوه هایش بارها به زندان افتادند و نزدیکانش اعدام شدند.

پنجم: هاشمی رفسنجانی نزدیک ترین آدم به بینان گذار جمهوری اسلامی بود، دهه اول را رییس مجلس و دهه دوم را رییس جمهور و دهه سوم را رییس مجمعی که باید مصلحت نظام را تشخیص بدهد و بعد هم رییس مجلسی که باید رهبر آینده را انتخاب کند و خلاصه سی سال نفر دوم حکومت بود.  اما با همه این ها هاشمی رفسنجانی و خانواده اش دزد و غارتگر بیت المال هستند و این موضوع بارها توسط روزنامه های کیهان و جوان و لثارات و دفتر مصباح یزدی که بعد از مرگ آیت الله خمینی جرات کرد نام وی را بیاورد به اثبات رسیده است.

نتیجه گیری اول: کلیه منابع کتاب آقای اریک رولو مستند و دست اول و از حامیان آیت الله خامنه ای هستند و هر آنچه گفته شده مورد تائید دولت کنونی است. این افراد در حال حاضر مدافع حکومتی هستند که 27 سال با فساد و دزدی و توسط فراماسونها اداره شده است.

نتیجه گیری دوم: رهبر کنونی کشور، هشت سال رئیس جمهور و بیست سال رهبر کشوری بوده است که در 25 سال حکومتش فراماسونها او را اداره می کردند و او یا نمی فهمید یا به روی خودش نمی آورد.

نتیجه گیری سوم: اگر کسانی مخالف حکومتی هستند که توسط دزدها و فراماسونها اداره می شد، برای چی ما ناراحتیم؟ چرا آنها را زندانی می کنیم و می کشیم؟ در آن 27 سال هیچ کسی چرا متوجه این همه انحراف نشد؟

نتیجه گیری چهارم: بنشینید سر شاخه و اره را بدهید دست شریعتمداری که تا قبل از اینکه ریق رحمت را سر بکشد تنه را یا ریشه  را ببرد، بعدا که زرتی سقوط کردید تازه معلوم می شود مثل رفیقش سعید امامی عضو سیا و فراماسونر بوده تازه زنش هم عضو مافیا بوده و با مجاهدین هم  ارتباط ها داشته است.

به نظر شما این انقلاب و بنیاد گذارش را چگونه باید تحلیل و توصیف کرد.