خلاصه تاریخ معاصر ایران

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

البته که هیچ کشوری مثل ما در انقلاب کردن توانایی و قدرت ندارد و هیچ دولتی مثل دولت ‏ایران خواسته های مردم را نمی شناسد و هیچ ملتی مثل ملت ایران تا این حد برای رسیدن به ‏خواسته های خود پافشاری و برای حفظ دستآوردهای خود این همه زحمت نمی کشد، در همین ‏راستا خلاصه خواسته های ملت ایران از صد سال قبل تا دیروز به عرض همین ملت شریف ‏می رسد.‏

صد سال قبل: مشروطه خواهان

صد سال قبل مشروطه خواهان اعم از روشنفکران و روحانیون و سیاستمداران و روزنامه ‏نگاران و تحصیلکردگان علیه استبداد تظاهرات نموده و اعلان نمودند که تا وقتی خواسته های ‏آنان اجرا نگردد یک لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته های مشروطه خواهان ‏بشرح زیر است: ‏

استخلاص اشخاص محبوس از محبس، تنظیم و اجرای کامل قانون مشروطه، آزادی کامل ‏تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، آزادی کامل جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه ‏روشنفکران و سیاستمداران تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد ‏عدالتخانه، مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دربار و روسای مملکت…..‏

نود سال قبل: ده سال پس از مشروطه

ده سال پس از امضای فرمان مشروطیت و ریخته شدن خون جوانان وطن، مشروطه خواهان ‏اعم از روشنفکران و روحانیون و سیاستمداران و روزنامه نگاران و تحصیلکردگان علیه ‏دربار قاجار تظاهرات نموده و اعلان نمودند که تا وقتی خواسته های آنان اجرا نگردد یک ‏لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته های مشروطه خواهان بشرح زیر است: ‏

آزادی زندانیان سیاسی، اجرای قانون اساسی، آزادی کامل تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، ‏آزادی کامل مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه روشنفکران و سیاستمداران ‏تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی عادل و مستقل، ‏مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی…..‏

هشتاد سال قبل: دوره رضاشاه ‏

روشنفکران و روحانیون و سیاستمداران و روزنامه نگاران و تحصیلکردگان به طرفداری از ‏برخی علما مانند مدرس و مصدق، علیه استبداد رضاخانی اعتراض نموده و اعلان کردند که ‏تا وقتی خواسته های آنان اجرا نگردد یک لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته های ‏آزادیخواهان بشرح زیر است: ‏

آزادی زندانیان سیاسی، اجرای قانون اساسی، آزادی کامل تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، ‏آزادی کامل مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه روشنفکران و سیاستمداران ‏تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی عادل و مستقل، ‏مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی…..‏

شصت سال قبل: ملی شدن نفت

روشنفکران و دانشجویان و احزاب و روحانیون و سیاستمداران و روزنامه نگاران و ‏تحصیلکردگان به طرفداری از جبهه ملی و برخی علما و احزاب علیه مخالفان آزادی و ‏استقلال کشور در حکومت پهلوی اعتراض نموده و اعلان کردند که تا وقتی خواسته های آنان ‏اجرا نگردد یک لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته های آزادیخواهان بشرح زیر ‏است: ‏

آزادی زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، ‏آزادی کامل مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه روشنفکران و سیاستمداران ‏تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی عادل و مستقل، ‏مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی….و ملی شدن نفت‏

پنجاه سال قبل: نهضت مقاومت ملی

روشنفکران و دانشجویان و احزاب و ملیون و روحانیون و سیاستمداران و روزنامه نگاران و ‏تحصیلکردگان به طرفداری از مصدق و علمای قم و نهضت مقاومت ملی و برخی احزاب ‏علیه دولت کودتای 28 مرداد و ساواک و عوامل حکومت پهلوی اعتراض نموده و اعلان ‏کردند که تا وقتی خواسته های آنان اجرا نگردد یک لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. ‏خواسته های آزادیخواهان بشرح زیر است: ‏

آزادی کلیه زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب ‏سیاسی، آزادی مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه روشنفکران و ‏سیاستمداران تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی ‏مستقل، مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی و از بین رفتن دستگاه امنیتی

سی سال قبل: انقلاب اسلامی ایران

روشنفکران و دانشجویان و احزاب و گروههای ملی و مذهبی و روحانیون و سیاستمداران و ‏روزنامه نگاران و تحصیلکردگان به طرفداری از انقلابیون و بخصوص آیت الله خمینی علیه ‏حکومت پهلوی و ساواک انقلاب کردند و جبهه ملی و روحانیون و دانشجویان اعلام کردند که ‏تا وقتی خواسته های آنان اجرا نشود، یک لحظه نیز عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته های ‏انقلابیون بشرح زیر است: ‏

آزادی کلیه زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب ‏سیاسی، آزادی مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت کلیه روشنفکران و ‏سیاستمداران تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی ‏مستقل، مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی و از بین رفتن دستگاه امنیتی، توجه ‏به اسلام در کلیه امور، رهایی از ستم آمریکا و استعمارگران

ده سال قبل: جنبش اصلاحات

روشنفکران و دانشجویان و احزاب و گروههای ملی و مذهبی و روحانیون و سیاستمداران و ‏روزنامه نگاران و تحصیلکردگان و برخی جناح های حکومت به طرفداری از خاتمی و ‏اصلاح طلبان علیه تندروهای مذهبی و استبداد دینی و حکومت استبدادی فردی تظاهرات کرده ‏و خواسته های خود را بدین شرح اعلام کردند: ‏

آزادی زندانیان سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، ‏آزادی مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، مراجعت روشنفکران و سیاستمداران تبعیدی به ‏وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ایجاد محاکم قضایی مستقل، مبارزه با فقر و بی ‏عدالتی، مبارزه با فساد دولتی و از بین رفتن فشارهای دستگاههای امنیتی، اصلاحات در کلیه ‏امور، به رسمیت شناختن حق شهروندی برای مردم، ایجاد روابط عادلانه با کشورهای جهان

یک روز قبل: جنبش آزادیخواهی ایران

روشنفکران و دانشجویان و احزاب و گروههای ملی و مذهبی و روحانیون و سیاستمداران و ‏روزنامه نگاران و تحصیلکردگان و رانندگان و خوانندگان و زنان و هنرمندان علیه تندروهای ‏مذهبی و استبداد دینی و حکومت استبدادی فردی هیچ کاری نتوانستند بکنند، فقط خواسته های ‏خود را بدین شرح اعلام کردند: ‏

آزادی زندانیان سیاسی یا حداقل معلوم شدن محل زندان آنان، اجرای قانون اساسی، آزادی ‏تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی، آزادی نسبی مطبوعات و جراید و برداشتن سانسور، ‏مراجعت روشنفکران و سیاستمداران تبعیدی به وطن، برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد، ‏ایجاد محاکم قضایی مستقل، مبارزه با فقر و بی عدالتی، مبارزه با فساد دولتی و از بین رفتن ‏فشارهای دستگاههای امنیتی و دستگاههای موازی امنیتی، جلوگیری از گرانی روزافزون، ‏اصلاحات در حد ممکن، تائید صلاحیت برخی از مسوولان عالیرتبه کشور برای شرکت در ‏انتخابات، ایجاد روابط عاقلانه با کشورهای جهان، کتک نزدن زنان در خیابان…..‏

ده سال بعد، حکومت دموکراتیک ایران

‏……… خودتان پیش بینی کنید

نتیجه گیری اخلاقی: ما با سرعت بسیار بالا در حال دور زدن هستیم

نتیجه گیری ملی: ملت ما دقیقا می داند چه خواسته هایی دارد، چون صد سال است همان ‏خواسته ها را دارد.‏

نتیجه گیری سیاسی: ما بارها به خواسته های مان رسیدیم و آنها را از دست دادیم

نتیجه گیری انقلابی: انقلاب مثل عصبانیت است، همه بخش های جامعه و فرد را فعال می کند ‏جز مغز آن را.‏

نتیجه گیری تاریخی: در ایران حکومت ها سقوط نمی کنند، تمام می شوند.‏