پرچم ننگ

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

آقای علم الهدی گفته « اینکه یک خانم ورزشکار ایرانی مدال می گیرد و پرچم ایران بالا می رود، ننگ است.» حالا اگر بخواهیم ننگ نباشد چکار کنیم؟

یک، وقتی زن ورزشکار ایرانی مدال می گیرد، به جای پرچم ایران پرچم عربستان سعودی بالا برود.

دو، وقتی زن ورزشکار ایرانی مدال می گیرد، به جای پرچم ایران پرچم لبنان بالا برود.

سه، وقتی زن ورزشکار ایرانی مدال می گیرد، به جای پرچم ایران پرچم فلسطین بالا برود.

چهار، وقتی زن ورزشکار ایرانی مدال می گیرد، به جای پرچم ایران پرچم عزا بالا برود.

همین آقای علم الهدی گفته « اینکه یک خانم ورزشکار ایرانی مدال می گیرد و پرچم ایران بالا می رود، ننگ است.» حالا اگر بخواهیم ننگ نباشد باید به جای پرچم ایران، چه چیز دیگر ایران بالا برود؟

یک، توپخانه هوابرد بالابرود

دو، منحنی تورم بالا برود

سه، میزان اختلاس های روسای مملکت بالا برود

چهار، هیچ چیزی بالا نرود، بلکه همه چیز از آن بالا تالاپی بیافتد پایین.

باز هم آقای علم الهدی گفته« اینکه یک خانم ورزشکار ایرانی مدال می گیرد و پرچم ایران بالا می رود، ننگ است.» حالا اگر بخواهیم پرچم ایران بالا برود و ننگ نباشد باید چکار کنیم؟

یک، پرچم آمریکا را باید آتش بزنیم بعد پرچم ایران را بالا ببریم.

دو، وقتی قایق آمریکایی ها را گرفتیم و بعد فهمیدیم چه غلطی کردیم و ول شان کردیم، پرچم ایران را روی کشتی آمریکایی بالا باید ببریم.

سه، وقتی می خواهیم یک پروژه ای را افتتاح کنیم که سی سال بعد هم نصفه می ماند باید پرچم ایران را بالاببریم و پاره اش کنیم.

چهار، وقتی تعداد معتادان کشور به چهارمیلیون نفر رسید، هم پرچم مان را باید بالا ببریم هم کلاه مان را.

واقعا آقای علم الهدی گفته « اینکه یک خانم ورزشکار ایرانی مدال می گیرد و پرچم ایران بالا می رود، ننگ است.» حالا اگر این ورزشکار ایرانی نخواهد موجب ننگ شود باید چکار کند؟

یک، شوهر کند و بی خیال ورزش شود

دو، دوست پسر پیدا کند و دستگیر شود و بی خیال ورزش شود

سه، شوهر کند و شوهرش اجازه ندهد به زنش که برای مسابقه برود و موجب ننگ شود.

چهار، مدالش را تقدیم کند به رئیس جمهور یا رهبر و در عوض خانه و وام بگیرد.

آیت الله خامنه ای رهبر کشور هم گفته: « ایستادن روی سکو با حجاب کامل، بالاتر از قهرمانی است.» برای این رهبر دادن چه توضیحی لازم است؟

یک، یک زن ورزشکار تا وقتی قهرمان نشود روی سکو نمی رود.

یک، بخدا یک زن ورزشکار تا وقتی قهرمان نشود روی سکو نمی رود.

دو، به حضرت ابوالفضل یک زن ورزشکار تا وقتی قهرمان نشود روی سکو نمی رود.

چهار، به قرآن مجید یک زن ورزشکار تا وقتی قهرمان نشود روی سکو نمی رود.