محمود شکوفه داد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی


شاید واقعا احمدی نژاد بعد از انتخابات احمدی نژاد دیگری شده باشد، شاید فردا هم احمدی نژاد دیگری در راه باشد. به نظر من او یک مدیر استراتژیک است. بعضی نگویند نا داریم احمدی نژاد را قدسی می کنیم. نه، آقای احمدی نژاد هسته ای است که ناشناخته بوده و حالا در حال شکوفا شدن است.

غلامحسین الهام

محمود! بهار آمد و صندوق را شکست.

در خانه رای داد به محمود، جنتی

دست از اتم بدار

این هسته غنی شده را ول کن و برو

بودن به از نبود شدن، سعی کن، بفهم

بودن به از نبود شدن، این عجیب نیست؟


محمود سخن نگفت

با شتاب

بی دنده ای به سوی عقب

با که ترمزی

دندان خشم بر دگران می نمود و رفت….

محمود! سخن بگو!

جان ننه ات بگو که خبرهای خوش کجاست؟

محمود سخن نگفت

محمود نشسته بود

مانند هسته بود

محمود! سخن بگو!

اخبار هسته ای خوش ما کجا شدند؟

مرغان سانتریفیوژ

بر بیضه های ملت ایران نشسته است

در اصفهان به هسته نشسته است!

محمود سخن نگفت؛

الهام کرده بود

فاطی به جای او

صد نامه می نوشت، از معجزات مرد هزاره

محمود سخن نگفت

از پشت کوه آمد و در گل نشست و ماند…

محمود سخن نگفت

رویای هسته را

او جای نفت بر سر این سفره تهی

بر ملتی چپاند

محمود! سخن نگفت

او هاله بود و نور

محمود هسته بود

یک سال دائما به سفر رفت و گشت و دید

محمود خسته بود

هر جا که رفت، بوی بد آمد، که رفت و …ید

محمود سخن نگفت

محمود شکفته بود

قول داد و

وعده داد

« زمستان بماند»

و رفت….

محمود مانده بود

در پشت پیت نفت

محمود فشار داد

… و …. و رفت