پنجره ها را ببندید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در موضوع مهمی است و وقتی مهم تر می شود که بسته باشد و از آن مهم تر وقتی است که قفل باشد و مهم ترین حالت اینکه کلید هم گم شده باشد، گاهی اوقات ممکن است برق قطع شده باشد یا ممکن است تلویزیون روشن باشد، یا روزنامه جلوی چشم مان باشد، و ما روزنامه را نگاه کنیم. به نظر من در هر حال فرق می کند، در کدام حال؟ در این حال که چه کسی رئیس جمهور باشد و وقتی در را باز می کنیم وارد شهری بشویم که رئیس جمهورش احمدی نژاد است، یا موسوی است، یا کروبی است یا محسن رضایی است. ممکن است بخواهید محسن رضایی را فاکتور بگیرید، ولی من که قصد فاکتور گرفتن او را ندارم. سووال من این است: " در هر حالتی وقتی فلانی رئیس جمهور است و فلان کار را می کنیم چه می گوئیم؟

 

پنجره رو باز می کنیم بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: پنجره رو ببند!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: این صداها چیه؟ این دفعه کی ها حمله کردن؟

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: پنجره رو واکن بپریم پائین که دارن می آن.

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: پنجره رو وا کن هوای تازه بیاد!

 

در رو باز می کنیم و وارد خونه می شیم و بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: همه موفق شدن برگردن خونه؟

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: سینه خیز اومدم، باید برم حموم.

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: چه حالی می ده آدم بعد از شیش ماه برگرده خونه اش.

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: شام چی داریم؟

 

روزنامه رو باز می کنیم، بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: باز آمار دروغ!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: واه! این چرا این جوری حرف می زنه؟

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: خدا رو شکر آزادشون کردن.

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: خدا رحمتش کنه، بالاخره مشتی قربونعلی فوت کرد.

 

تلویزیون رو باز می کنیم بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: بابا خاموشش کن!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: ساکت باش، ببینیم امروز کجا رو زدن؟

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: بالاخره بعد از چهار ماه اسم رئیس جمهور رو آوردن.

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: مهران مدیری هم دیگه پیر شده ها!

 

وارد اینترنت می شیم بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: این که همه اش فیلتره!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: جون، عجب این یارو خوشگله!

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: فکر کنم نیم ساعتی رفع فیلتر بشه، بعد دوباره بسته بشه.

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: وای، چقدر آفلاین دارم!

 

وارد میوه فروشی می شیم، بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: میوه دارین؟

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: می شه اینا رو بردارم؟

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: اینا رو برمی دارم بعدا می آم حساب می کنیم؟

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: اینایی که برداشتم چقدر می شه؟

 

در نوشابه رو وامی کنیم، بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: فدای لب های تشنه ات!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: دارم از تشنگی می میرم!

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: عجب گازی داره!

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: نوش جان!

 

تلفن خونه زنگ می زنه، به شوهرمون نگاه می کنیم و قبل از برداشتن تلفن چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: برنامه رفتن مون جور شد.

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: اه، تلفن ها کار می کنه.

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: فکر کنم احضار شدی؟

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: اگر عمه ام بود من نیستم، حوصله روده درازی ندارم.

 

می ریم مطب دکتر سلام می کنیم، بعد چی می گیم؟

اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد: مخم سوت می کشه!

اگر رضایی رئیس جمهور باشد: بالا پائین شدم!

اگر کروبی رئیس جمهور باشد: کبود شده تنم توی دانشگاه!

اگر موسوی رئیس جمهور باشد: سرم درد می کنه!