یک شال سبز برای بیگانگان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

مسابقه این هفته ما در شرایطی برگزار می شود که دو هفته است برنامه رفتن من به آمریکا دائم دارد به تاخیر می افتد ولی هفته دیگر می روم، از طرف دیگر بزرگداشت دوم خرداد در تهران برگزار و علف زیر پای سرخ ها هم سبز شده است، و به همین دلیل و با توجه به موارد مختلف از کلیه داوطلبان درخواست می شود که به پرسش های چهار جوابی زیر پاسخ داده و پاسخ های شان را در یک پاکت گذاشته و آن را تا قبل از 22 خرداد به دفتر ریاست جمهوری بفرستند تا در هر حال یک پولی دریافت کنند، در صورتی که دوست نداشتید می توانید به جای این پاسخنامه هر چیز دیگری را در پاکت بگذارید و جایزه تان را دریافت کنید.

 

سووال اول: کدام یک از خبرهای زیر در سایت رجانیوز از سایت های طرفدار دولت نقل شده است؟

گزینه اول: تورم در ماه گذشته از 25 درصد به 9 درصد رسید.

گزینه دوم: قیمت مسکن در دو هفته گذشته 70 درصد کاهش داشت.

گزینه سوم: قیمت ماشین در یک ماه گذشته 96 درصد کاهش داشته است.

گزینه چهارم: هر سه گزینه فوق صحیح است.

 

سووال دوم: با توجه به جمله سخنگوی هیات موتلفه که گفته است “ بستن شال سبز نشان دادن چراغ سبز به بیگانه است” و این که اکثر روحانیون و دروایش و عرفا از صدها سال قبل  شال سبز می بستند، انگیزه آنان را از بستن شال سبز در دویست سال قبل بیان کنید.

گزینه اول: می خواستند به بیگانگان چراغ سبز نشان بدهند، ولی بیگانگان هنوز وجود نداشتند.

گزینه دوم: می خواستند به بیگانگان چراغ سبز نشان بدهند، ولی چون هنوز چراغ سبز وجود نداشت بیگانگان متوجه نمی شدند.

گزینه سوم: کلا برین به تاریخ و فرهنگ، بچسب به همین یک انتخابات.

گزینه چهارم: اول شال سبز بوجود آمد، بعد چراغ سبز و بعدا بیگانگان.

 

سووال سوم: با توجه به اینکه اتاق فکر با بودجه صد میلیون تومانی توسط فرزند احمدی نژاد تشکیل شده است، لطفا بگوئید این پول از کجا آمده است؟

گزینه اول: ارث باباش است.

گزینه دوم: ارث بابای ماست، ولی فعلا دست بابای اوست.

گزینه سوم: اصولا کل مملکت ارث باباش است.

گزینه چهارم: ارث سردار محصولی است که به پسر بابای یکی دیگر رسیده است.

 

سووال چهارم: با توجه به تصاویر بانوی اول هر کدام از ستادهای چهارگانه میان همسر نامزدها با چه چیزی رابطه وجود دارد؟

گزینه اول: موسوی، روسری گلدار

گزینه دوم: کروبی، عینک

گزینه سوم: احمدی نژاد، مقداری چیز سیاه

گزینه چهارم: محسن رضایی، دیوار

گزینه پنجم: هر چهار پاسخ اول صحیح است.

 

سووال پنجم: محمود احمدی نژاد گفت “ در چهار سال گذشته سه برابر دوران قبل کار کردم” لطفا پاسخ دهید از نظر آناتومی کدام عضو او سه برابر گذشته کار کرده است؟

گزینه اول: پاها

گزینه دوم: دست ها

گزینه سوم: بیخودی درباره مغزش فکر نکنید

گزینه چهارم: شکم

 

سووال ششم: محسن رضایی گفت که از موسوی و خاتمی در کابینه ام استفاده خواهم کرد. چرا این محسن آن کار را خواهد کرد؟

گزینه اول: چون خیلی آدم دلسوزی است.

گزینه دوم: چون اصولا مهربان است.

گزینه سوم: چون می خواهد بیکاری از بین برود.

گزینه چهارم: چون همینجوری یک چیزی می گوید.

 

سووال هفتم: میان این جمله که “ برنامه های ستاد تبلیغاتی احمدی نژاد شروع شد” با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط منطقی وجود دارد.

گزینه اول: زاینده رود دوباره خشک می شود.

گزینه دوم: شیر فاسد 130 نفر را روانه بیمارستان کرد.

گزینه سوم: احتمال شیوع وبا قوت گرفت.

گزینه چهارم: سیل در جنوب کشور صدها خانه را ویران کرد.