اجحافی به نام کار نیمه وقت زنان

گیتی اعتماد
گیتی اعتماد

به عنوان یک زن معتقدم که بررسی و اجرای طرحی به اسم استخدام نیمه وقت زنان ، اجحاف مسلم به حقوق آنهاست و زنان خودشان باید تصمیم بگیرند که چگونه و در چه شرایطی کار کنند. واقعا نمی دانم چرا چنین طرح هایی که ناقض حقوق اجتماعی زنان است مطرح می شود؟ آیا هدف از ارائه چنین طرح‌هایی دفاع و حمایت از حقوق زنان است؟ اگر چنین است چرا دولت حمایت های صنفی و شغلی از زنان نمی کند؟

 در کشورهای دیگر مانند اتریش هنگامی که بحث حمایت از حقوق زنان و خانواده می شود، موضوعاتی مانند مرخصی های سه ساله پس از زایمان برای زنان شاغل مطرح و اجرایی می شود و پس از دوره مرخصی نیز زنان با اطمینان کامل به محیط کار باز می‌گردند. معتقدم اگر به دنبال حمایت از زنان و مشاغل آنان هستیم باید طرح‌هایی مانند افزایش مرخصی زایمان مطرح شود نه اینکه زنان را از حقوق اجتماعی و اقتصادیشان محدود کنیم. دولت باید در شرایطی که نیاز به حضور زنان در مشاغل مختلف بیش از قبل شده موضوعاتی مانند مرخصی زایمان را دنبال کند نه اینکه شرایطی ایجاد شود که زنان به طور نیمه وقت جذب شوند، نیمه وقت حقوق بگیرند و در نهایت پس از 30 سال کارکردن با 15 سال حقوق بازنشسته شوند! 

یکی از آسیب‌های جدی چنین طرح هایی ضربه به اقتصاد خانوار است چرا که اکنون در بسیاری از خانواده‌ها زنان همپای مردان کار می کنند تا بتوانند یک زندگی را اداره کنند. آن وقت با فعالیت نیمه وقت زنان، لطمه جدی به اقتصاد خانوار و تامین مخارج زندگی گروه‌هایی از مردم وارد شده که آسیب های اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارند. البته بخش زیادی از زنان اکنون در مشاغل شرکت های خصوصی مشغول به کار هستند که این امیدواری وجود دارد با اجرای طرح استخدام نیمه وقت زنان در مشاغل دولتی، محیط های خصوصی همچنان به استخدام تمام وقت زنان بپردازند.

 البته این نگرانی نیز وجود دارد که برخی کارفرمایان از زنان به طور تمام وقت استفاده کرده اما دستمزد نیمه وقت دهند که در آن صورت اجحاف دیگری در حقوق زنان خواهد شد. 

منبع: قانون، هفتم تیر