توضیح المسائل احمدی وارد شد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

در راستای اینکه مسائل شرعی که قبلا به خدا و پیغمبر و امام و مجتهد مربوط بود، در حال ‏حاضر راسا توسط دولت صادر و رعایت و اعمال می شود، لذا بخشی از رساله جدید دولت ‏نهم که تا همین جا، یک گروه کارشناسان به میزان شش هزار نفر- ساعت روی آن کار کرده ‏اند، توسط عوامل نفوذی ما از دفتر مربوطه به سرقت رفته و با توجه به ضرورت افشاگری ‏که حتی از مجلس هم بیشتر از اهم امور است، بخش مربوطه منتشر می شود. از کلیه کسانی ‏که مقلد هستند، یا به احتیاط عمل می کنند، یا مجتهد هستند، یا اصلا عمل نمی کنند، یا بدون ‏احتیاط عمل می کنند، درخواست می شود برای هماهنگی کامل با دولت نهم کلیه واجبات را ‏انجام، دور و بر نواهی نگردند و در مورد مستحبات و مکروهات هم همانطور که گفته شده ‏است، عمل کنند. تا اطلاع ثانوی چیز مباح هم نداریم، مگر اینکه دولت رسما بخشنامه نماید:‏

آداب تخلیه بعد از حکومت‏

مـسـالـه 63 - احـتـیـاط واجـب آن اسـت کـه رئیس جمهور را در وقت تخلی رو به قبله یا پشت ‏به قبله ننشانند، ولی اگر خودش بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست و تا وقتی چهار سال تمام ‏نشده بگذارند کارش را بکند.‏


مساله 64 - در چهار جا تخلی واجب است؛ اول: در کوچه ها و معابر، چون مستلزم ایذاء و ‏اضرار به عابرین می باشد. دوم : در ملک کارگزاران که اجازه تخلی نداده باشند. سوم: در ‏سازمان ملل و یا هر محلی که کفار و منافقین و اهل کتاب مجتمع باشند، چهارم: در بازار و ‏هر محلی که به معیشت مومنین و ملت مربوط باشد.


استبراء، مساله 72 - استبراء عمل مستحبی است که فرد مذکور بعد از پایان دوره چهارساله و ‏یا هر وقت پس از آن انجام دهند. و آن چند مرحله دارد، اول: قطع کنند( اصل جریان را ابتدا ‏قطع نکنند.) دوم: واجب تخییری است یک نفر بچه را ببرد و چند بار آب بکشند. سوم: کل ‏محل تخلیه را شخم زده و بکلی آب کشیده و یا بشویند. چهارم: قضیه را در صورت ادامه قطع ‏نمایند.

مساله 79 - نشستن روبروی خورشید و ماه و زیر پروژکتور و جلوی دوربین در موقع تخلی، ‏مکروه است ولی اگر صورت و مخرج قضیه را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در ‏موقع تخلی یا انجام وظیفه فرد مذکور ، نشستن روبروی باد و در جاده وخیابان و کـوچـه و ‏درب خـانـه و زیر درختی که میوه می دهد و چیز خوردن در حال عمل و توقف زیاد وتطهیر ‏کردن رفتار راست با دست چپ، مـکروه می باشد.

آداب مسلم، مـساله 109 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، جاسوس می باشد و حکم ‏سایر مسلمین بر وی جاری است، یعنی او را بزنند تا دین را انکار و فرار کند و اگر زن ‏مسلمه بگیرد زنش را هم بزنند.‏


آداب اقامه نماز، مـسـاله 734 - موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود، که یقین کند وقت ‏داخل شده است، یادو مرد عادل که حتما یکی از آنها کارمند حراست باشد و آنها داخل شدن ‏وقت را به او خبر دهند یا به او داخل شوند.

مساله 743 - مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و هـرچه به اول وقت و یا ‏شخص مومن که در محل باشد و حکم دولتی داشته باشد، نزدیک باشد بهتر است، مگر آن که ‏تاخیر آن ازجهتی بهتر باشد، مثلا صبر کند تا عکاس یا دوربین خبرنگار بیاید و نماز بخواند.


مساله 746 - اگر وقت نماز وسعت دارد و به ملت قول داده باشد که کاری بکند، درصورتی ‏که مـمـکـن اسـت بـایـد اول قول را عمل نماید، بعد نماز را بخواند و اگر نتواند با نیروی ‏انتظامی برای دستگیری هماهنگ نموده و بعد نماز بخواند. و چنانچه اول نماز بخواند، قبل از ‏هماهنگی با ناجا، معصیت کرده ولی نماز او صحیح است.


پوشانیدن بدن در نماز، مـسـاله 780 - مرد باید در حال نماز، اگر چه کسی او را نمی بیند ‏عورتین خود را بپوشاند. وبهتر است از پوشیدن هر گونه شلوار فاق کوتاه یا مدل غربی ‏اجتناب کند. و احوط آن است که قبل از نیت کردن با نیروی انتظامی هماهنگ کند.‏

مساله 781 - زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن ‏صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. نماز ‏در غیر این حالت حتی اگر مستحب هم باشد، ممکن نیست، چون نیروی انتظامی ننه آدم را ‏جلوی چشمش می آورد.

مسائل متفرقه، مـسـالـه 1387 - اگـر پـسـر بـزرگـتر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد ‏وقتی که بالغ شد یا عـاقـل گردید، باید نماز و روزه پدر را قضا نماید، اما می تواند رئیس ‏جمهور شود، ولی وقتی عاقل شد مستحب است استعفا بدهد.‏

احکام حج، مـسـالـه 2039 - حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده ‏اند در آنجابه جا آورده شود و در تمام عمر بر هر مسوول سالی چند بار واجب می شود؛ اول: ‏آن که هماهنگ باشد. دوم: عاقل و آزاد نباشد که در آنجا دستورات دولت اجرا کند. سوم: قبل ‏از رفتن به حج علیه مخالفان دولت مقاله منتشر کند. چهارم: مستطیع باشد و حقوق دولتی ‏بگیرد و پول حج و حق سفر او را بدهند. پنجم : مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب ‏است مثل زن و بچه را اگر ندارد دولت بدهد. ششم : بعد از برگشتن، در صورت دستور دولت ‏سریعا استعفا کند یا اگر نکرد یک معجزه از رئیس جمهور دیده و آن را بگوید.‏

طواف نساء، مـساله 2053 - اگر طواف نساء را در حج درست به جا نیاورد یا فراموش کند، ‏چنانچه در بین راه یا بعد از مـراجـعـت بـه وطـن، یـادش بیاید، باید در صورت امکان دوباره ‏برگردد و آن را انجام دهد و یا شش زن را برای نماز جماعت در خانه به صف نماید و احوط ‏آن باشد که لباس آنها کامل نباشد و اگر شک دارد به رساله زارعی مراجعه نماید.‏

احکام خرید و فروش، مساله 2085 - معامله با بچه نابالغ باطل است، مگر اینکه رئیس ‏جمهور بوده و اذن ولی برای دست زدن به معامله داشته باشد. ‏


مـسـالـه 2114 - اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد ‏معامله باطل است و پول آن حرام است، اما اگر به جای آن پول رایج بگیرد، عمل انجام شده ‏حلال، ولی عمل کننده شرعا مشنگ است، چون تا هفته بعد قیمت طلا و نقره دوبرابر می شود ‏و خواهرش وارد فعل حرام شده باشد.

خیار مجلس، مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مـسـالـه 2127 - حـق به هم ‏زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به ‏هم بزنند؛ اول : آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس ) می ‏گویند. دوم: آن که مغبون شده باشند، مثلا فکر کند رئیس جمهور عاقل است، اما نباشد. سوم: ‏جنس تحویل شده تفاوت نماید، مثلا قول نفت داده باشد بعد اورانیوم بدهد. چهارم: بموقع ندهد، ‏مثلا گفته باشد یک هفته بعد انرژی هسته ای بدهد ولی نداده باشد…‏

صلح، مساله 2164 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، ‏و کسی آنها را مـجـبـور نـکـرده بـاشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از ‏تصرف دراموالشان جلوگیری نکرده باشد.( توضیح: با این شرایط هیچ وقت بین ایران و ‏آمریکا صلح نمی شود.)

احکام اجاره، مساله 2176 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را( از جمله مملکت) اجاره می کند ‏باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند ونیز باید در مال خود حق ‏تصرف داشته باشند، پس سفیهی که اموال خود یا دیگران را در کارهای بیهوده مصرف می ‏کند اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر به اذن ولی صغیر.

مساله 2179 - بچه صغیری که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد، ولی رئیس ‏جمهور شدن او بلامانع است.

مساله 2205 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه ‏بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار ‏رامعین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می ‏باشد. اما اگر همین کارها را با ملت بکند، هیچ اشکالی ندارد.‏


مـسـالـه 2214 - اگـر پـیـش از ابـتـدای مـدت اجـاره، مـلک یا مملکت بطوری خراب شود که ‏هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود. اما ‏اگر بخواهد برکنار کند و قرارداد را به هم بزند، به بخش روابط نامشروع با خواهر معترض ‏مراجعه کنند.‏


مساله 2218 - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا ‏کمترازمقداری کـه از صـاحـب کـار مـی گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید ‏آن را به صاحب کار بدهد. اما اگر صاحب کار وکیلی را معین کند که برای او وزیر بیاورد، ‏اما به جای آن عمله بیاورد، زیادی پول حرام است. کوفتش بشود.‏

احکام وکالت، مـساله 2270 - اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود وکالت باطل ‏می شود، و اگر کوچک زاده باشد باید صبر کند بزرگ شود تا وکالت آن باطل شود.‏

احکام امانت، مساله 2330 - امانتدار و کسی که مال( یا حکومت) را امانت می گذارد، باید ‏هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انـسـان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و ‏بچه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست. و اگر کسی قاط زده باشد و حکومت را ‏به دیوانه امانت بدهد، شرعا اشکال دارد و اگر امانت را از بین برد، شرعا بر دیوانه حرجی ‏نیست، اما احتیاط واجب است که دهانش را صاف کنند.


مساله 2573 - اگر بچه نا بالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید، اگر ولی او خودش ‏خوشش بیاید، مومنین باید همگی فرار کنند، چون تکلیف از همه ساقط است.


شرایط امر به معروف و نهی از منکر مساله 2793 - چند چیز شرط است در واجب بودن امر ‏به معروف و نهی از منکر؛ اول: آن کـه کسی که می خواهد امر و نهی کند، بداند و اگر نداند ‏آن را مسوول ناجا بگذارند. دوم: احتمال بدهد امر و نهی او تاثیر می کند، اگر احتمال بدهد اثر ‏نکند، آنقدر بزند تا اثر کند. سـوم : آن کـه در امـر و نهی مفسده ای نباشد، مثلا اگر موقع امر ‏به معروف به مومن تجاوز کند، اگر درد نکند، مستحب است. چهارم: اگر گمان کند که اگر ‏امر یا نهی کـنـد، آبروی او می رود حتما بکند، اگر حدس بزند آبرویش نمی رود نام او را در ‏روزنامه نوشته و عکس او را چاپ کند. پنجم: کسی که نهی از منکر می کند، حتما همان ‏منکر را انجام دهد.‏

مـسـاله 2816 - اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار ترک می کند معصیت ‏را، لازم است اکتفا به آن ولی برای احتیاط به او تجاوز کند هم مباح است.‏


مسائل دفاع، مـسـالـه 2828 - اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سر حدات آن هجوم نماید، واجب ‏است برجمیع مـسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال .

و در این امراحتیاج به اذن حاکم شرع نیست. و اگر دشمن به بلاد مسلمین تجاوز نکرد، باید ‏مومنین کاری بکنند که حتما تجاوز کند که دفاع کند.‏