بگم بگم، شنیدی شنیدی؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

" چیز مهمی نیست، احتمالا یاد این افتاده که خود آقای مصباح مثل بختک دم در خونشون افتاده بود رو پای حکومت، خنده اش گرفته”

" حق مطلب رو نمی خواد ادا کنی عزیزم، صدبار گفتم اینجا محیط فرهنگیه. خانواده نشسته. مردم خودشون می دونن حق مطلب چیه. شما به کار خودتون برسید، اینقدر هم بچه بازی در نیارید”

 

هری پاتر، آی کیو سان و رحیم مشائی

 

الهام، نقدی و بازهم اسکار