۴ آبان ۱۳۸۸ - نمایشگاه مطبوعات در تصرف گروه های فشار