۱۲ آبان ۱۳۹۲ - در قفس شصت ساله شدی پدر

۵ آذر ۱۳۹۱ - برای مادرم که ایستادگی می کند

۱۴ آبان ۱۳۹۰ - به مناسبت تولد پدرم

۱۷ مهر ۱۳۹۰ - به آنان که دست از سر پدرم برنمیدارند