۳ مهر ۱۳۹۰ - دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرد

۲ مهر ۱۳۹۰ - بورس نفت در آستانه تعطیلی