۳۰ تیر ۱۳۸۹ - بدحجابی عین سرقت است

۱ تیر ۱۳۸۹ - سكینه محمدی در آستانه مرگ با سنگ

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - به دروغ های رئیس دولت عادت كرده ایم