۱۵ تیر ۱۳۹۳ - جنگ افزارهای وصله شده

۱۵ تیر ۱۳۹۳ - میهمان نوازی گرم کرد ها

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - “واتس آپ” و قدرت عمل رییس جمهور