۱۶ تیر ۱۳۹۲ - برزخ آفریقای جنوبی پس از ماندلا

۱۸ آذر ۱۳۹۱ - ارتقاء جایگاه فلسطین؛گامی به سوی صلح؟

۱۷ دى ۱۳۹۰ - انسداد تنگه هرمز، تفنگ خالی یا پر