۲ دى - سكوت قربانیان تجاوز - فرهیختگان

۱۰ آبان - فارغ التحصیل و کار

۵ آبان - کتاب خوانی صوری

۲۷ مهر - کوچ

۳۰ شهریور - اولین روز مدرسه

۹ شهریور - گربه ها در آتش

۲ شهریور - زنان آزاد

۹ تیر - حقوق زنان

۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - مترو

۱ مهر ۱۳۹۳ - اول سال تحصیلی و گرانی

۶ خرداد ۱۳۹۳ - خشک روز

۶ خرداد ۱۳۹۳ - خشک رود

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - آزادی مطبوعات