۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۵ اردیبهشت؛ تقویت شبکه های اجتماعی