۲۶ شهریور ۱۳۹۰ - یازده سپتامبر، پایان گفتمان گفت و گو

۲۰ شهریور ۱۳۹۰ - چرا ایرانیان، نمکدان استبداد نمی شکنند؟

۱۹ تیر ۱۳۹۰ - توتالیتاریسم و فرهنگ و هنر

۱۱ تیر ۱۳۹۰ - مسئولیت روشنفکران

۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - حافظ و توتالیتاریسم، خیام و پلورالیسم