۲۶ آبان ۱۳۹۲ - خشونت های جنسیتی فقط علیه زنان است؟

۲۶ آذر ۱۳۹۱ - از لنگه کفش سیندرلا تا زنجیر های پای ما

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ - زبان مادری؛ حق بشر، کودک، زن