۲۶ تیر ۱۳۹۲ - زنی که مهربانی را به کنش اجتماعی بدل کرد