۳۰ دى ۱۳۹۱ - باخت سنگین

۱۹ آذر ۱۳۹۱ - آذر ماه خونین

۸ آذر ۱۳۹۱ - قربانیان قتل های دولتی