۱۴ آبان ۱۳۹۰ - فهم عوامانه دموکراسی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - سرشت تاریخی حکومت در ایران

۱۳ فروردین ۱۳۹۰ - انقلاب عربی خوب، انقلاب عربی بد