۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - پدر غرور ندارد، از بس که نان ندارد