۳۰ دى ۱۳۹۱ - قرائتهای دینی، نه اجبار كه الزام هر زمان است

۲۶ تیر ۱۳۹۰ - سخنی با نخبگان و اندیشمندان