۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - که دل بدست کمان ابرویست کافرکیش….

۱۲ آذر ۱۳۹۰ - قلب و قالب مردمسالاری

۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - در غم ما روزها بیگاه شد

۴ اسفند ۱۳۸۹ - حرف روز

۱۳ مهر ۱۳۸۹ - راز و ناز علوم انسانی

۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - فتور در قوه ناطقه (و عاقله؟)

۳۰ آذر ۱۳۸۸ - حق تکلیف او بود!

۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - در باره‌ی نتیجه‌ی انتخابات