۹ دى ۱۳۹۲ - اجماع بر سر طرد

۹ آبان ۱۳۹۲ - “کین توزی” به اسم “دادخواهی”

۲۷ مهر ۱۳۹۲ - زمانی برای کین پراکنی

۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - زمانی که سرباز مهندس موسوی بودم

۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - نامه ای به مادر

۱۵ آذر ۱۳۸۸ - مروری بر هفت دهه اندیشه ورزی بازرگان