۲۹ تیر ۱۳۸۹ - پس از هفت ماه

۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - كودتای ۲۳ خرداد ۸۸

۱ اسفند ۱۳۸۷ - بیش از ۶ سال و ۹ ماه‏