۱۳ شهریور ۱۳۹۱ - ناموس آكادمیك دانشگاه‌ها را تنزل ندهید

۱ آبان ۱۳۸۹ - توطئه دعای کمیل

۲۲ دى ۱۳۸۸ - عروج مسعود