۲۲ مهر ۱۳۹۳ - جراحی بینی، فقط نزد ایرانیان

۹ شهریور ۱۳۹۳ - زن ایرانی، الگوی زن عرب

۱ شهریور ۱۳۹۳ - تلاش افراط گرایان برای تفکیک جنسیتی