۱۹ تیر ۱۳۹۰ - از آرش تا آریوبرزن

۱۵ خرداد ۱۳۹۰ - سیاست ورزی صداقت پیشه

۵ دى ۱۳۸۹ - بی پناهی “پناهی”

۱ آذر ۱۳۸۹ - سیاست سانسور و سانسور سیاسی

۲۲ تیر ۱۳۸۹ - آقای مهاجرانی، توجیه یا تحریف