۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - مجلس شورای چاکران جان نثار

۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ایران در انتخابات ۹۲ رای می‌دهد

۲ اسفند ۱۳۹۱ - اشراف به سبک وزارت اطلاعات

۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - تنش برای فرار از بحران داخلی