۶ اسفند ۱۳۹۰ - یک ملاقات ممنوعه در بند ۸ اوین

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - در باب یک اعدام

۶ مهر ۱۳۸۸ - برای شبنم، با آن صدای بی آلایش