۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - تراژدی انسان و فرشته

۸ اسفند ۱۳۹۲ - شورش در جزایر آنتیل

۱ اسفند ۱۳۹۲ - جنگ و زندگی

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - چشم‌هایی خیره به هیچ

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - شب

۳ بهمن ۱۳۹۲ - نیهیلیسم کامو در سینما

۲۶ دى ۱۳۹۲ - سقراط :راه آزادی