۲۵ آذر ۱۳۹۱ - جامعه ایران و آسیبهای اجتماعی

۲۰ تیر ۱۳۸۹ - خشونت پدیده نهادینه شده در ایران

۱۳ دى ۱۳۸۸ - ممانعت از اشتغال فعالین مدنی