۸ تیر ۱۳۸۸ - 5 نفر آزاد شدند بقیه در حال پرسش و پاسخ