۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - جمهوریت ناتمام

۱۹ آذر ۱۳۹۱ - موتور بزرگ، موتور کوچک، دموکراسی خواهی خیابانی

۱۶ آبان ۱۳۹۱ - برسد به دست ستوده ترین نسرین ایران

۲ خرداد ۱۳۹۱ - معتمد نیا و رویاهای یک نسل

۲۹ تیر ۱۳۹۰ - مصدق، اسطوره لیبرال ناسیونالیسم

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - جنبش کارگری و گذار به دموکراسی در ایران